Algemene voorwaarden:

Hieronder staat beknopt de belangrijkste informatie over de praktijk. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen.

1 Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Praktijk Ligthart en de opdrachtgever.

2 Uitvoering van de overeenkomst.

1. Therapeut / Natuurgeneeskundige zal de behandeling naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut / Natuurgeneeskundige worden mede gedeeld.
3. Therapeut / Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en / of onvolledige gegevens.

3 Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan te passen.
2. Therapeut / Natuurgeneeskundige zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

4 Geheimhouding.

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

5 Behandeling.

Van iedere cliënt wordt een dossier aangelegd. Dit dossier bestaat uit een cliëntenkaart, aantekeningen van de consulten, analyse van de consulten en voorschriften. Indien gewenst kunt u hiervan een kopie opvragen. De dossiers worden opgesteld en behandeld volgens de richtlijnen van de Wet op de Persoonsbescherming. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, uitgezonderd in de wet voorgeschreven situaties. Het stop zetten of afwijken van de lopende reguliere behandeling valt onder de eigen verantwoording van de cliënt en kan men het beste in overleg met de reguliere behandelaar plaatsvinden. In principe raad ik niet aan om deze behandeling te stoppen. Indien verbetering van de klachten optreed gedurende de behandeling bij mij ben ik bereid mee te denken over vermindering van de reguliere medicatie maar de verantwoording daarvoor is en blijft bij de cliënt. De behandeling geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
Behandeling beëindigen.
Uiteraard staat het u vrij de behandeling op elk moment te beëindigen. Als therapeut zal ik de behandeling beëindigen indien er sprake is van een verstoorde vertrouwensrelatie. Het kan zijn dat ik u verwijs naar andere behandelaars indien daar binnen het genezingsproces aanleiding toe is.

6 Klachten.

Opdrachtgever is gehouden om klachten over verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut/ natuurgeneeskundige bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Tevens kunnen klachten over de behandeling gemeld worden bij NIBIG.

7 Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van dienst is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut / natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
3. De therapeut / natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan well na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut / natuurkundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolg schade.
4. De therapeut / natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voort vloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut / natuurgeneeskundige mondeling of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5. De aansprakelijkheid van de therapeut / natuurgeneeskundige voor schade voort vloeiend uit de door – haar eventueel met inschakeling van niet- ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot max. de kosten van een consult.
6. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut / natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
7. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor zij / hij de therapeut / natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.

Art.8 Verhindering.

Wanneer u verhindert bent dient u minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt, zal 50 % van de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U kunt uw verhindering telefonisch (0629214049) of per e-mail doorgeven. Bij ziekte is overleg mogelijk.

9. Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.